Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á
A. Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm.
B. Thời Cổ đại và Trung đại nhiều dân tộc châu Á đã đạt đến trình độ phát triển cao
C. Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX, hầu hết các nước châu Á trở thành thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha,…
D. Các nước ở châu Á có trình độ phát triển kinh tế – xã hội rất đồng đều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Các nước ở châu Á có trình độ phát triển kinh tế – xã hội rất đồng đều.
Giải thích: Các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á có trình độ phát triển kinh tế – xã hội rất khác nhau (Bài 7 SGK trang 23 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh