Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. GDP/người của Hoa Kì gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a.
B. GDP/người của THụy Điển gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a
C. GDP/người của Thụy Điển gấp 169,1 lần của Ê-ti-ô-pi-a
D. GDP/người của Hoa Kì gấp 9,6 lần của Ấn Độ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích :
– GDP/người của Hoa Kì gấp 105 lần của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 lần Ấn Độ.
– GDP/người của Thụy Điển gấp 119,6 lần Ê-ti-ô-pi-a.
Cho bảng số liệu:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013
(Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi 10,11:

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Các nước phát triển có GDP/người đều trên 60 nghìn USD
B. GDP/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển
C. Các nước đang phát triển không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người
D. Không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người giữa các nhóm nước

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích :
– Các nước phát triển có GDP/người đều trên 40 nghìn USD.
– Các nước đang phát triển có sự chênh lệch nhiều về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a có bình quân là 505 USD nhưng Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, tức là gấp 15,5 lần.
– GDP/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Các nước phát triển đều có GDP/người trên 40 nghìn USD, còn các nước đang phát triển còn chưa đến 10 nghìn USD.

Author: Cô Minh Anh