Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga giảm 4 triệu người.
B. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga tăng thêm 4 triệu người.
C. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga liên tục giảm.
D. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga liên tục tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:
– Nhìn chung, dân số Liên Bang Nga giảm liên tục và giảm 4 triệu người (1991 – 2015).
– Giai đoạn 2005 – 2010 có tăng một chút, tăng thêm 0,2 triệu người.

Author: Cô Minh Anh