Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?
A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.
B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.
C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.
D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:
– Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.
– Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.
– Mật độ dân số thấp ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Trung – Nam Phi, Nam Mỹ,… với mật độ dân số dưới 50 người/km2.
– Đại bộ phận dân cư sống ở châu Á (Đông Á, Đông Nam Á, Nam – Trung Á,…) và thưa ở châu Đại Dương, châu Phi.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?
A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.
B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.
C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.
D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:
– Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.
– Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km[sup]2[/sup].
– Mật độ dân số thấp ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Trung – Nam Phi, Nam Mỹ,… với mật độ dân số dưới 50 người/km[sup]2[/sup].

Author: Cô Minh Anh