Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?
A. EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vượt HOA KÌ, Nhật Bản.
B. Tỉ trọng GDP của EU so với các nước ngày càng tăng.
C. Tỉ trọng số dân của EU so với các nước ngày càng tăng.
D. So với các nước, tỉ trọng GDP của EU lớn là do có số dân đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Qua bảng số liệu trên, rút ra những nhận xét sau:
– EU có GDP lớn nhất (23,7%), tiếp đến là Hoa Kì (22,2%), Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,… suy ra EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vượt cả Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc,…
– EU có dân số tương đối ít (7%), ít hơn cả Trung Quốc (18,8%) và Ấn Độ (17,8%).

Author: Cô Minh Anh