Câu hỏi: Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây các lục địa do

Câu hỏi: Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây các lục địa do
A. hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao khác nhau.
B. đặc điểm bề mặt đệm ở hai bờ Đông và Tây các lục địa khác nhau.
C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của tia bức xạ mặt trời khác nhau.
D. ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau.

Gợi ý câu trả lời

– Phần lớn các dòng biển nóng nằm ở bờ Đông lục địa và xuất phát từ các vùng vĩ độ thấp ở vùng nhiệt đới (khí hậu ấm, nền nhiệt cao) chảy lên các vùng vĩ độ cao (ôn đới và hàn đới) → mang theo lượng nhiệt lớn
⇒ làm tăng nhiệt độ không khí ở các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.
– Dòng biển lạnh nằm ở bờ Tây lục địa. Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực (khí hậu lạnh giá) chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo → nhiệt độ dòng nước thấp
⇒ làm giảm nhiệt độ các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.
⇒ Do vậy, bờ Đông lục địa thường có nhiệt độ cao hơn ở bờ Tây.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh