Câu hỏi: Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] lớn hơn ở xích đạo là do

Câu hỏi: Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] lớn hơn ở xích đạo là do
A. Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] lớn hơn ở xích đạo.
B. Không khí ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] trong hơn không khí ở xích đạo.
C. Bề mặt trái đất ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] trơ trụi và ít đại lượng hơn bề mặt trái đất ở xích đạo.
D. Tầng khí quyển ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] mỏng hơn tầng khí quyển ở xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] lớn hơn ở xích đạo là do ở xích đạo chủ yếu diện tích là đại dương, biển và có nhiều rừng nên khí hậu điều hòa, còn bề mặt trái đất ở vĩ độ 20[sup]o[/sup] trơ trụi, có diện tích hoang mạc và ít đại lượng hơn nên nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

Author: Cô Minh Anh