Câu hỏi: Nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị ở các quốc gia châu Âu không phải do

Câu hỏi: Nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị ở các quốc gia châu Âu không phải do
A. chính phủ quyết đưa ra quyết định.
B. Hội đồng châu Âu quyết định.
C. Ủy ban liên minh châu Âu quyết định.
D. Hội đồng bộ trưởng EU quyết định.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Hiện nay, nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị không phải do chính phủ của các quốc gia thành viên đưa ra mà do các cơ quan của EU quyết định (Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng bộ trưởng EU, Ủy ban Liên minh châu Âu).

Author: Cô Minh Anh