Câu hỏi: Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, các nước thành viên EU hạn chế được?

Câu hỏi: Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, các nước thành viên EU hạn chế được?
A. Sức cạnh tranh của hàng nhập.
B. Thời gian khi chuyển giao vốn.
C. Hàng rào thuế quan của các nước.
D. Rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

Gợi ý câu trả lời

Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, xóa bỏ (hạn chế) những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh