Câu hỏi: Nhóm chất tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

Câu hỏi: Nhóm chất tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:
A. ZnO, BaCl$_{2}$
B. CuO, BaCl$_{2}$
C. BaCl$_{2}$, Ba(NO$_{3}$)$_{2}$
D. Ba(OH)$_{2}$, ZnO

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Chất kết tủa màu trắng là BaSO$_{4}$.

Author: Cô Minh Anh