Câu hỏi: Nhôm là kim loại

Câu hỏi: Nhôm là kim loại
A. dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
B. dẫn điện và nhiệt đều kém
C. dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kèm.
D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh