Câu hỏi: Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới ?

Câu hỏi: Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới ?
A. Khoai tây, đại mạch, yến mạch.
B. Khoai tây, cao lương, kê.
C. Mạch đen, sắn, kê.
D. Khoai lang, yến mạch, cao lương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/109 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh