Câu hỏi: Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới?

Câu hỏi: Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới?
A. Khoai tây, đại mạch, yến mạch.
B. Khoai tây, cao lương, kê.
C. Mạch đen, sắn, kê.
D. Khoai lang, yến mạch, cao lương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/108, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh