Câu hỏi: Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:

Câu hỏi: Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:
A. 0,2g
B. 1,6g
C. 3,2g
D. 6,4g

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Khối lượng lá sắt tăng = m$_{Cu sinh ra}$ – m$_{Fe phản ứng}$ → 64x – 56x = 0,2 → x = 0,025 mol
m$_{Cu sinh ra}$ = 64.0,025 = 1,6 gam.

Author: Cô Minh Anh