Câu hỏi: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng hóa học xảy ra là:

Câu hỏi: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng hóa học xảy ra là:
A. Fe + CuSO$_{4}$ -> FeSO$_{4}$ + Cu.
B. Fe + Cu2SO$_{4}$ -> FeSO$_{4}$ + 2Cu.
C. 2Fe + 3CuSO$_{4}$ -> Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 3Cu.
D. 2Fe + 3Cu2SO$_{4}$ -> Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 6Cu.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh