Câu hỏi: Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

Câu hỏi: Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước
A. Đang phát triển.
B. Có trữ lượng than lớn.
C. Có trữ lượng khoáng sản lớn.
D. Có trình độ công nghệ cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh