Câu hỏi: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

Câu hỏi: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của
A. Công cuộc đại nhảy vọt.
B. Cách mạng văn hóa và các kế hoach 5 năm.
C. Công cuộc hiện đại hóa.
D. Các biện pháp cải cách trong nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/91 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh