Câu hỏi: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của?

Câu hỏi: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của?
A. Công cuộc đại nhảy vọt.
B. Cách mạng văn hóa và các kế hoach 5 năm.
C. Công cuộc hiện đại hóa.
D. Các biện pháp cải cách trong nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh