Câu hỏi: Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự

Câu hỏi: Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự
A. Phát triển du lịch.
B. Phát triển nông nghiệp.
C. Phát triển công nghiệp.
D. Phát triển ngoại thương.

Gợi ý câu trả lời

Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất công nghiệp ⇒ xả ra môi trường nhiều chất thải độc hại (khí thải, chất hóa học,…)
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh