Câu hỏi: Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường là do

Câu hỏi: Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường là do
A. Phát triển du lịch.
B. Phát triển nông nghiệp.
C. Phát triển công nghiệp.
D. Phát triển ngoại thương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất công nghiệp.

Author: Cô Minh Anh