Câu hỏi: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở

Câu hỏi: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở
A. trên các lục địa.
B. giữa các đại dương.
C. các vùng gần cực.
D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo.

Author: Cô Minh Anh