Câu hỏi: Nội lực là

Câu hỏi: Nội lực là
A. lực phát sinh từ vũ trụ.
B. lực phát sinh từ bên trong trái đất.
C. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.
D. lực phát sinh từ bên ngoai, trên bề mặt trái đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh