Câu hỏi: Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?

Câu hỏi: Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?
A. Ở hai cực.
B. Các địa điểm nằm trên 2 vòng cực.
C. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.
D. Các địa điểm nằm trên xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Các địa điểm nằm trên xích đạo quanh năm có ngày và đêm dài như nhau.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh