Câu hỏi: Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

Câu hỏi: Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng
A. Hôn-su.
B. Kiu-xiu.
C. Xi-cô-cư.
D. Hô-cai-đô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/81, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh