Câu hỏi: Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

Câu hỏi: Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng
A. Hôn-su. B.Kiu-xiu.
C. Xi-cô-cư. D. Hô-cai-đô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/83 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh