Câu hỏi: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O$_{2}$ dư thu được 0,1568 lít khí CO$_{2}$ (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là

Câu hỏi: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O$_{2}$ dư thu được 0,1568 lít khí CO$_{2}$ (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là
A. 0,82%.
B. 0,84%.
C. 0,85%.
D. 0,86%.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh