Câu hỏi: Nước có hệ thống đường ống dài và dày đặc nhất thế giới.

Câu hỏi: Nước có hệ thống đường ống dài và dày đặc nhất thế giới.
A. I- rắc. B. A- rập Xê-út.
C. I-ran. D. Hoa Kì.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/144 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh