Câu hỏi: Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

Câu hỏi: Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?
A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp
B. Pháp, Bô-li-vi-a, Việt Nam
C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô
D. Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục 1, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh