Câu hỏi: Nước ta có diện tích 330.991 km2, dân cư 80,7 triệu dân. Vậy mật độ dân số nước ta là

Câu hỏi: Nước ta có diện tích 330.991 km2, dân cư 80,7 triệu dân. Vậy mật độ dân số nước ta là
A. 815 người/km2.
B. 244 người/km2..
C. 376 người/km2.
D. 693 người/km2.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Công thức tính: Mật độ dân số = (người/km2)
– Áp dụng công thức:
Đổi 330.991 km2 = 0,330991 triệu km2; Mật độ dân số = = 243,8 (người/km2).
Làm tròn kết quả ta được: mật độ dân số nước ta là 244 người/km2.

Author: Cô Minh Anh