Câu hỏi: Nước ta có tọa độ địa lí: từ 23033’B đến 8034’B. Vậy một năm nước ta có bao nhiêu lần Mặt Trời lên thiên đỉnh?

Câu hỏi: Nước ta có tọa độ địa lí: từ 23033’B đến 8034’B. Vậy một năm nước ta có bao nhiêu lần Mặt Trời lên thiên đỉnh?
A. 3 lần
B. 1 lần
C. 2 lần
D. 4 lần

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nước ta có tọa độ từ 23033’B đến 8034’B -> nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến. Do vậy trong năm nước ta có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Author: Cô Minh Anh