Câu hỏi: Nước ta phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển vì

Câu hỏi: Nước ta phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển vì
A. tài nguyên vùng biển đa dạng.
B. môi trường biển dễ bị chia cắt
C. môi trường biển mang tính biệt lập.
D. sinh vật biển bị suy giảm nghiêm trọng

Gợi ý câu trả lời

A Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. – Mục 2 Ảnh hưởng của biển đông đến thiên nhiên Việt Nam – ý b ảnh hưởng đến địa hình và hệ sinh thái ven biển, ý c tài nguyên thiên nhiên vùng biển ( có nhiều điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển)

Author: Cô Minh Anh