Câu hỏi: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày ngắn hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian

Câu hỏi: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày ngắn hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. từ 21/3 đến 22/6
B. từ 21/3 đến 23/9
C. từ 23/9 đến 21/3
D. từ 23/9 đến 22/12

Gợi ý câu trả lời

Ở bán cầu Bắc, vào mùa thu và mùa đông, từ 23/9 đến 21/3 năm sau có ngày ngắn hơn đêm do thời điểm này Bắc bán cầu chếch xa Mặt Trời.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh