Câu hỏi: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày ngắn hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian

Câu hỏi: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày ngắn hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. từ 21/3 đến 22/6
B. từ 21/3 đến 23/9
C. từ 23/9 đến 21/3
D. từ 23/9 đến 22/12

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh