Câu hỏi: Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lục Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

Câu hỏi: Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lục Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành
A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).
B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).
C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).
D. Giớ Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit. Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở bán cầu Nam bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động nên ở bán cầu Nam gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

Author: Cô Minh Anh