Câu hỏi: Ở bờ Tây Thái Bình Dương, vành đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Ở bờ Tây Thái Bình Dương, vành đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng nào dưới đây?
A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin, mảng Ấn Độ – Australia.
B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.
C. Mảng Âu – Á mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ – Australia.
D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ – Australia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ở bờ Tây Thái Bình Dương, vành đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin, mảng Ấn Độ – Australia.

Author: Cô Minh Anh