Câu hỏi: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:

Câu hỏi: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
B. Sơn nguyên Đê-can
C. Dãy Gác Đông và Gác Tây
D. Đồng bằng Ấn-Hằng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Giải thích: Miền địa hình ở giữa là đồng bằng Ấn -Hằng rộng và bằng phẳng, chảy từ bờ biển A-rap đến bờ vịnh Ben-gan dài hơn 3000km, bề rộng từ 250km đến 350 km.

Author: Cô Minh Anh