Câu hỏi: Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do

Câu hỏi: Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do
A. Cải cách ruộng đất không triệt để
B. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất
C. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp
D. Người dân tự nguyện bán đất cho các chủ trang trại

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh