Câu hỏi: Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm ?

Câu hỏi: Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm ?
A. 2 nhóm.B. 3 nhóm.C. 4 nhóm.D. 5 nhóm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/134 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh