Câu hỏi: Ở nhóm nước đang phát triển các hoạt động đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi, lấy lâm sản xuất khẩu đã làm cho

Câu hỏi: Ở nhóm nước đang phát triển các hoạt động đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi, lấy lâm sản xuất khẩu đã làm cho
A. Tài nguyên rừng bị suy giảm, hoang mạc hóa ngày càng phổ biến.
B. Tài nguyên rừng phong phú hơn, hoang mạc hóa ngày càng phổ biến.
C. Tài nguyên rừng bị suy giảm, hoang mạc hóa ngày càng thu hẹp.
D. Tài nguyên rừng không biến đổi, hoang mạc hóa không xảy ra.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/161, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh