Câu hỏi: Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành nào dưới đây?

Câu hỏi: Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành nào dưới đây?
A. Cơ khí thiết bị toàn bộ.
B. Cơ khí máy công cụ.
C. Cơ khí hàng tiêu dùng.
D. Cơ khí chính xác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/128, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh