Câu hỏi: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên có hiện tượng nào dưới đây?

Câu hỏi: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên có hiện tượng nào dưới đây?
A. Quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu.
B. Quá trình phá hủy đá xảy ra nhanh, lớp đất phủ dày.
C. Quá trình phá hủy đá không diễn ra được, không có lớp đất phủ lên bề mặt.
D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên bề mặt rất dày.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu.

Author: Cô Minh Anh