Câu hỏi: Ở xứ lạnh, về mùa đông, loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được ?

Câu hỏi: Ở xứ lạnh, về mùa đông, loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được ?
A. Đường sắt.
B. Đường ô tô.
C. Đường sông.
D. Đường hàng không.

Gợi ý câu trả lời

Ở xứ lạnh mùa đông có tuyết rơi, nhiệt độ âm khiến nước bị đóng băng.
⇒ Nước trong các dòng sông thường bị đóng băng vào mùa đông ⇒ cản trở hoạt động của vận tải đường sông.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh