Câu hỏi: Phạm vi của sinh quyển bao gồm các quyển nào dưới đây ?

Câu hỏi: Phạm vi của sinh quyển bao gồm các quyển nào dưới đây ?
A. Tầng thấp của khí quyển và toàn bộ thủy quyển.
B. Tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển.
C. Toàn bộ thủy quyển và thổ nhưỡng quyển.
D. Toàn bộ thạch quyển và thổ nhưỡng quyển.

Gợi ý câu trả lời

Sinh quyển bao gồm tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh