Câu hỏi: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào:

Câu hỏi: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào:
A. Sơn nguyên
B. Bồn địa
C. Núi trẻ
D. Đồng bằng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Núi trẻ
Giải thích: Phần hải đảo của Đông Á là miền núi trẻ (trang 42 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh