Câu hỏi: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào:

Câu hỏi: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào:
A. Bão tuyết
B. Động đất, núi lửa
C. Lốc xoáy
D. Hạn hán kéo dài

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Động đất, núi lửa
Giải thích: Phần hải đảo của Đông Nam Á thường có động đất và núi lửa do nằm trong khu vực không ổn đinh của vỏ Trái Đất (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh