Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ Hà Lan nằm dưới mực nước biển, đó là hậu quả của

Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ Hà Lan nằm dưới mực nước biển, đó là hậu quả của
A. hiện tượng uốn nếp.
B. hiện tượng đứt gãy.
C. động đất, núi lửa.
D. vận động nâng lên, hạ xuống.

Gợi ý câu trả lời

Lãnh thổ Hà Lan trước đây là bộ phận đất liền với 3 mặt được bao bọc bởi biển Đại Tây Dương
⇒ Vận động kiến tạo đã làm hạ thấp địa hình của đất nước này ⇒ làm cho nước biển dâng cao và nhấn chìm phần lớn lãnh thổ Hà Lan (hiện tượng biển tiến)
⇒ Như vậy, phần lớn lãnh thổ Hà Lan nằm dưới mực nước biển, đó là hậu quả của vận động nâng lên, hạ xuống.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh