Câu hỏi: Phần lớn nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của các vận động kiến tạo là:

Câu hỏi: Phần lớn nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của các vận động kiến tạo là:
A. Lớp vỏ Trái Đất
B. Lớp Manti
C. Lớp nhân trong
D. Lớp nhân ngoài

Gợi ý câu trả lời

Các hoạt động kiến tạo sinh ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo trên lớp vật chất quánh dẻo của lớp Manti. Cơ chế làm dịch chuyển các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên.
⇒ Các mảng kiến tạo xô vào hoặc tách rời nhau, tại vị trí tiếp xúc này dòng vật chất bị nén ép và đẩy lên ⇒ sinh ra hoạt động động đất, phun trào núi lửa.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh