Câu hỏi: Phần lớn nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của các vận động kiến tạo là

Câu hỏi: Phần lớn nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của các vận động kiến tạo là
A. Lớp vỏ Trái Đất.
B. Lớp manti.
C. Lớp nhân trong.
D. Lớp nhân ngồi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh