Câu hỏi: Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế,… là do nguyên nhân nào dưới đây?

Câu hỏi: Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế,… là do nguyên nhân nào dưới đây?
A. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp và gió mùa Tây Nam.
B. Chịu tác động của gió mùa, bão kết hợp với hoàn lưu gió mùa trong năm.
C. Nằm ỏ khu vực địa hình khuất gió kết hợp với gió mùa Tây Nam.
D. Nằm trong khu vực đón gió, ảnh hưởng của gió mùa kết hợp dải hội tụ nhiệt đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
– Khu vực Móng Cái và Huế có địa hình cao, đón gió, đặc biệt là gió mùa mùa hạ (Huế đón gió mùa Tây Nam và các luồng gió từ biển thổi vào; Móng Cái đón gió mùa mùa hạ thổi hướng Đông Nam) -> mang lại lương mưa lớn.
– Cả hai khu vực lại có dải hội tụ nhiệt đới đi qua -> gây mưa lớn.
Như vây, phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế,… nguyên nhân chủ yếu là do những khu vực đó nằm trong khu vực đón gió, lại chịu ảnh hưởng của gió mùa (đặc biệt là gió mùa Tây Nam) kết hợp dải hội tụ nhiệt đới.

Author: Cô Minh Anh