Câu hỏi: Phần lớn số hải cảng trên thế giới phân bố ở

Câu hỏi: Phần lớn số hải cảng trên thế giới phân bố ở
A. Ven bờ Ấn Độ Dương.
B. Ven bờ Địa Trung Hải.
C. Hai bờ đối diện Đại Tây Dương.
D. Hai bờ đối diện Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Trên thế giới, các cảng biển phát triển nhất ở Hai bờ Đại Tây Dương, nối hai trung tâm kinh tế lớn là Bắc Mĩ (Hoa Kỳ) và Tây Âu.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh